Výrobcovia / značky

inventum 25 mg

inventum 25 mg

Výrobca: polpharma

Varianty tovaru

    Veľkosť balenia Veľkosť Dostupnosť Katalógové číslo Cena
inventum 25 mg 2 tablety vypredané 917 3,90 €
inventum 25 mg 4 tablety vypredané 918 6,90 €

Popis inventum 25 mg

Máte problémy s dosiahnutím alebo udržaním erekcie? Nemusite sa báť! Voľnopredajný liek Maxigra Go, obsahuje jednu z najúčinnejších látok, ktoré pomáhajú dosiahnuť erekciu - sildenafil.

 

Sildenafil inventum patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Mechanizmus účinku spočíva v napomáhaní roztiahnutia krvných ciev vo Vašom penise, čo vedie k prítoku krvi do Vášho penisu počas sexuálneho vzrušenia. Sildenafil Teva Vám iba napomáha dosiahnuť erekciu, ak ste sexuálne stimulovaný. Sildenafil inventum sa nemá užívať, ak nemáte poruchu erekcie. Neužívajte Sildenafil inventum, ak ste žena.

 

Sildenafil inventum je liek určený na liečbu erektilnej dysfunkcie u mužov, ktorá sa niekedy nazýva aj impotencia. Ide o stav, keď muž nemôže dosiahnuť alebo udržať primeranú tvrdosť, erekciu pohlavného údu potrebnú na sexuálnu aktivitu.

 

Čo treba vziať do úvahy pred užívaním?

 

Neužívajte Sildenafil inventum

 • Keď užívate lieky nazývané nitráty, nakoľko kombinácia môže spôsobiť potenciálne nebezpečný pokles Vášho krvného tlaku. Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často používajú na úľavu bolesti pri srdcovej angíne (alebo “bolesti na hrudníku”). Ak si nie ste niečím istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
 • Keď používate niektorý z liekov známych ako donory oxidu dusnatého, ako je amylnitrit (“afrodiziaka“), nakoľko kombinácia môže tiež viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu Vášho krvného tlaku.
 • Keď ste alergický (precitlivený) na sildenafil alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Sildenafil inventum.
 • Keď máte ťažké ochorenie srdca alebo pečene.
 • Keď ste nedávno prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo srdcový záchvat, alebo keďmáte nízky tlak krvi.
 • Keď máte niektoré zriedkavo sa vyskytujúce vrodené ochorenie očí (ako je retinitis pigmentosa).
 • Keď ste niekedy mali stratu videnia v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu (NAION).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Sildenafil inventum

 • keď máte kosáčikovú anémiu (abnormalitu červených krviniek), leukémiu (rakovinu krviniek), mnohonásobný myelóm (rakovinu kostnej drene).
 • keď máte deformitu Vášho penisu alebo Peyronieho chorobu.
 • keď máte problémy so srdcom. Váš lekár musí v takomto prípade starostlivo posúdiť, či Vaše srdce unesie ďalšiu záťaž vyplývajúcu zo sexuálnej aktivity.
 • keď máte v súčasnosti žalúdočný vred alebo problémy s krvácaním (ako je hemofília).
 • keď u Vás dôjde k náhlemu zhoršeniu alebo strate videnia, prestaňte užívať Sildenafil Teva a ihneď kontaktujte Vášho lekára.

Sildenafil inventum sa nemá užívať súčasne s inou perorálnou alebo lokálnou liečbou poruchy erekcie.

 

Užívanie iných liekov


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 

Tablety Sildenafil inventum môžu ovplyvňovať účinok iných liekov, najmä tých, ktoré sa používajú na liečbu bolesti na hrudníku. V prípade, že potrebujete rýchlu lekársku pomoc, vždy informujte ktoréhokoľvek zdravotníckeho pracovníka, ktorý Vás ošetruje, že ste už užili Sildenafil inventum a kedy ste ju užili. Neužívajte Sildenafil Teva spolu s inými liekmi, pokiaľ Vám to nepovolí Váš lekár.

 

Sildenafil inventum nesmiete užívať, ak užívate lieky, ktoré sa nazývajú nitráty, nakoľko kombinácia týchto liekov môže spôsobiť potenciálne nebezpečný pokles Vášho krvného tlaku. Vždy povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate niektorý z týchto liekov, ktoré sa často používajú na zmiernenie srdcovej angíny (alebo “bolesti na hrudníku“).

 

Sildenafil inventum nesmiete užívať, ak užívate lieky známe ako donory oxidu dusnatého, ako je amylnitrit (“afrodiziaka“), nakoľko kombinácia môže tiež viesť k potenciálne nebezpečnému poklesu Vášho krvného tlaku.

 

Ak užívate lieky známe ako inhibítory proteáz, ktoré sa používajú na liečbu HIV, Váš lekár Vás môže nastaviťna najnižšiu dávku Sildenafil inventum (25 mg).

 

Niektorí pacienti, ktorí užívajú alfablokátory na liečbu vysokého tlaku krvi alebo zväčšenej prostaty, môžu pociťovaťzávraty alebo stratu rovnováhy, ktoré môžu byť spôsobené nízkym tlakom krvi pri rýchlom posadení alebo vstávaní. Určití pacienti pociťovali tieto príznaky pri užívaní Sildenafil inventum s alfablokátormi. Najpravdepodobnejší čas ich výskytu je do 4 hodín po užití Sildenafil inventum. Aby sa znížila pravdepodobnosť, že sa tieto príznaky vyskytnú, musíte pred začatím užívania Sildenafil inventum užívaťpravidelné denné dávky Vášho alfablokátora. Váš lekár Vám môže určiť nižšiu úvodnú dávku 25 mg Sildenafil inventum.

 

Užívanie Sildenafil inventum s jedlom a nápojmi


Sildenafil inventum sa môže užívať spolu s jedlom alebo bez jedla. Avšak môže sa Vám stať, že účinok Sildenafil inventum nastúpi o niečo neskôr, ak ju užijete s ťažkým jedlom.

 

Pitie alkoholu môže prechodne zhoršiť Vašu schopnosť dosiahnuť erekciu. Na dosiahnutie maximálneho účinku Vášho lieku sa odporúča nepiť nadmerné množstvo alkoholu pred užitím Sildenafil inventum.

 

Tehotenstvo a dojčenie
Sildenafil inventum nie je určená na použitie pre ženy.

 

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Sildenafil Teva môže spôsobiť závrat a môže ovplyvniť videnie. Preto predtým, ako budete viesť vozidlo alebo používať stroje, musíte vedieť, ako reagujete na podanie Sildenafil inventum.

 

Ako sa to používa?

 

Zvyčajná úvodná dávka je 25 mg.

 

Sildenafil inventum nesmiete užívať častejšie ako jedenkrát denne.


Sildenafil inventum sa má užiť asi 1 hodinu predtým, ako plánujete mať pohlavný styk. Tablety treba požuť a potom prehltnúť. Môžete podávať s jedlom alebo bez neho.

 

Sildenafil inventum Vám pomôže dosiahnuť erekciu iba vtedy, ak ste sexuálne stimulovaný. Čas, ktorý je potrebný na dosiahnutie účinku Sildenafil inventum sa u jednotlivcov líši, ale normálne nastáva o pol až jednu hodinu po užití. Ak sa Sildenafil inventum užije spolu s ťažkým jedlom, jej účinok sa môže dostaviť neskôr.

 

Ak Vám Sildenafil inventum nepomôže dosiahnuť erekciu, alebo ak erekcia netrvá dostatočne dlho na dokončenie sexuálneho styku, povedzte to Vášmu lekárovi.

 

Ak užijete viac Sildenafil inventum ako máte


Môžete zaznamenať vyšší výskyt vedľajších účinkov a ich závažnosti. Dávky vyššie ako 100 mg nezvyšujú účinnosť.

 

Aké sú možné vedľajšie účinky?

 

Tak ako všetky lieky, aj Sildenafil inventum môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky hlásené v súvislosti s používaním Sildenafil inventum sú zvyčajne mierne až stredne závažné a majú krátke trvanie.

 

Ak máte bolesti na hrudníku počas alebo po pohlavnom styku:

 • Dajte sa do polosedu a pokúste sa uvoľniť.
 • Neužívajte nitráty na liečbu Vašej bolesti na hrudníku.
 • Kontaktujte ihneď Vášho lekára.

Všetky lieky vrátane Sildenafil inventum môžu spôsobovať alergické reakcie. Musíte ihneď kontaktovať Vášho lekára, ak sa u Vás po užití Sildenafil Teva objaví niektorý z nasledujúcich príznakov: náhly sipot, ťažkosti pri dýchaní alebo závrat, opuch očných viečok, tváre, pier alebo hrdla.

 

Po užití Sildenafil inventum boli hlásené predĺžené a niekedy bolestivé erekcie.

 

Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené s uvedenou približnou frekvenciou (častosťou výskytu):


Veľmi častý vedľajší účinok:

 • bolesť hlavy.

Časté vedľajšie účinky:

 • rumenec,
 • poruchu trávenia,
 • vplyv na videnie (vrátane zmeny farebného videnia,citlivosti na svetlo,rozmazaného videnia alebo zníženej ostrosti videnia),
 • plný nos,
 • závrat.

Menej časté vedľajšie účinky:

 • vracanie,
 • kožná vyrážka,
 • krvácanie do očného pozadia,
 • podráždenie oka,
 • krvou podliate oči /červené oči,
 • bolesť v oku,
 • dvojité videnie,
 • abnormálne pocity v oku,
 • nepravidelný alebo zrýchlený pulz,
 • bolesť svalov,
 • pocit ospalosti,
 • zníženú citlivosťna dotyk, závrat,
 • zvonenie v ušiach,
 • nutkanie na vracanie,
 • sucho v ústach,
 • bolesť na hrudníku alebo
 • pocit únavy.

Zriedkavé vedľajšie účinky:

 • vysoký krvný tlak,
 • nízky krvný tlak,
 • mdloba,
 • mŕtvica,
 • krvácanie z nosa a
 • náhly pokles alebo stratu sluchu.

Ďalšie vedľajšie účinky hlásené po uvedení lieku na trh zahŕňajú: búšenie srdca, bolesť na hrudníku, náhlu smrť, srdcový záchvat alebo prechodne znížené prekrvenie častí mozgu. Väčšina, ale nie všetci z týchto mužov už mali problémy so srdcom ešte predtým, než užili tento liek. Preto nie je možné určiť, či tieto príhody priamo súviseli s Sildenafil inventum . Tiež boli hlásené prípady kŕčov alebo záchvatov a závažných kožných reakcií, ktoré sa prejavujú vyrážkou, pľuzgiermi, odlupovaním kože a bolesťou a vyžadujú si okamžitú lekársku starostlivosť.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

Produkty kupované spoločne s týmto produktom

TipFLEXINOVO FORTE kolagén + vitamíny + minerály + omega 3

FLEXINOVO FORTE kolagén + vitamíny + minerály + omega 3

30 sáčkov + 60 kapsúl

skladom
14,90 € 19,90 €
Info Dodanie tovaru a platba Obchodné podmienky Vernostný program Kontakt
Copyright 2015 - 2018 © Piperín